Sonop Restourasieprojek 2011-2016

INLEIDING

Die doel van hierdie dokument is om oud-Sonoppers en alle ander belanghebbendes in te lig oor die Sonop Restourasieprojek 2011 - 2016 wat 'n  gesamentlike onderneming is van die Sonopraad en die BOS Bestuur. Die doelwit van die projek is om die Sonopgeboue voor Sonop se honderdste verjaardag wat in 2016 plaasvind volkome te restoureer en te vernuwe.

AGTERGROND

Alhoewel sekere ad hoc herstel- en restourasiewerk die afgelope jare verrig is, is die hele koshuis in die laat sewentigerjare laas omvattend restoureer. Die slytasie op die geboue en die verval weens ouderdom noodsaak op hierdie stadium omvattende herstel- en restourasiewerk.

'n Loodsvergadering vir die Restourasieprojek 2011-2016 is op 30 Maart 2011 in die eetsaal van Sonop gehou, na welke vergadering alle belangstellendes per sms en slakpos uitgenooi is.

Tydens die loodsvergadering is daar twee komitees aangewys om die Restourasieprojek te dryf, nl. 'n Befondsings- en Bemarkingskomitee en 'n  Boukomitee. Die twee komitees het 'n paar keer apart vergader maar sedertdien besluit om as een Restourasiekomitee te funksioneer. 

Dit is op die loodsvergadering besluit dat die uitvoering en administrasie van die projek om doelmatigheidsredes deur die Sonopraad geadministreer en gemonitor sal word, omdat die Sonopraad voltydse personeel het, in die vorm van die Koshuishoof, die Boekhoudster en die Faktotum, wat almal as deel van hulle pligstate kan help met die uitvoering en administrasie van die projek, en omdat die Sonopmaatskappy Artikel 18A Sertifikate kan uitreik aan skenkers en borge vir inkomstebelastingdoeleindes, en ook omdat die Sonopraad en sy Dagbestuur die beste geposisioneer is om te koordineer en te monitor.

Die eerste vergaderings van die twee Restourasieboukomitees is gehou op Maandag, 9 Mei 2011 in die Argief van Sonop. 

Daar is gepoog om kundige persone te betrek by die Boukomitee en was die volgende persone teenwoordig (almal oud-Sonoppers)  by die vergadering van die Boukomitee: Daan Mills (Regsgeleerde), Johann de Wet (Argitek), Hannes de Beer (Lid van die vorige Restourasieprojek), Jeanne Jordaan  (Projekbestuurder), Marius Doman (Bourekenaar), Francois Pienaar (Ontwikkelaar) Phillip Nel (Ingenieur/UP), Thys Neser (Ontwikkelaar), Morne Bekker (HK Grond/Geboue 2010/2011), Tonie Viljoen (Koshuishoof).

By die Befondsings- en Bemarkingskomitee is weer eens gepoog om kundige persone te betrek. Die volgende persone (almal oud-Sonoppers) het hierdie eerste vergadering bygewoon: Danie Slabbert (Sakeman/Bedryfsingenieur), 

Hannes de Beer (Lid van die vorige Restourasieprojek), Daan Mills (Regsgeleerde), Thys Neser (Ontwikkelaar), Deon Tustin (Bemarkingsdosent - UNISA), Johann de Wet (Argitek), Johan Lotter (Afgetrede Ambassadeur), 

Tonie Viljoen (Koshuishoof) en Morne Bekker HK-lid Grond/Gbeoue 2010/2011).

HUIDIGE STAND VAN SAKE

Dit het tydens die eerste vergadering geblyk dat die Boukomitee se eerste taak sal wees om die Sonopraad te adviseer oor die beginsel van wat met die restourasie 2011 - 2016 bereik wil word. Moet die huidige geboue net so behou word, moet sommige geboue soos die badkamers dalk platgeslaan en nuwe moderne geboue gebou word, moet byvoorbeeld daaraan gedink word om op die plek van die tennisbane 'n woonstelblok te bou wat aan senior studente of koshuisverlaters akkommodasie kan verskaf? Moet verdigting oorweeg word? Moet slegs oppervlakkige herstelwerk geskied of volkome restourasie plaasvind?

Die eerste taak van die Restourasiekomitee sal dus wees om die Sonopraad te adviseer oor die beginselbesluit waarna hierbo verwys is en ook oor kosteberamings vir die opsie wat die Restourasiekomiee aanbeveel.

Die Faktotum het 'n kamer- en geboueregister voltooi wat elke kamer en gebou se werklike toestand aantoon, en die Koshuishoof het daarna 'n verslag opstel en dit deurgee aan die argitek, Johann de Wet, wat tesame met 'n subkomitee bestaande uit Jeanne Jordaan (Projekbestuurder), Marius Doman (Bourekenaar), Francois Pienaar (Ontwikkelaar), Thys Neser (Ontwikkelaar) en Phillip Nel (Projekbestuurder UP), die Sonopraad sal adviseer oor die beginselbesluit en oor die koste-implikasie.

Sodra besluit is oor wat bereik wil word met die restourasie, en 'n opsie gekies is, sal daar meer duidelikheid wees vir die Restourasiekomitee waarna hulle moet mik met die fondsinsameling.

Dit wou voorkom asof die redelike oorwegende sentiment by die Restourasiekomitee is dat die huidige mansjoene behou moet word, maar dat oorweging geskenk kan word om sommige geboue soos byvoorbeeld die badkamers en kombuis te moderniseer met nuwe geboue. Op hierdie stadium is dit egter onduidelik wat die uiteindelike besluit sal wees.

Verskeie metodes van bemarking is deur die Befondsings- en Bemarkingskomitee   ondersoek - onder andere dat die Sonopwebwerf uiters belangrik is as inligtingsbron, dat van moderne metodes gebruik gemaak moet word soos Facebook, en dat verkryging van finansiering ook aandag moet geniet. Dit is oa besluit dat die Koshuishoof jaargroepmonitors moet he en dat die bemarkingsdosent prof Deon Tustin 'n bemarkingsdokument sal opstel vir plasing op die webblad. Die Sonopraadsvoorsitter Danie Slabbert sal met bankiers skakel, en terugrapporteer oor die moontlike verkryging van finansiering op 'n stadium dat rentekoerse relatief laag is en boukoste relatief gunstig is.

Die sentimente is dat een bemarkings- of fondsinsamelingsmetode nie bo ander verkies moet word nie, en dat alle moontlike metodes oorweeg moet word, bv dat Oud-Sonoppers of huidige of oud-Ouers genader moet word om debietorders te teken, dat Oud-Sonoppers genader kan word om die herstel van spesifieke kamers of mansjoene te borg of om enkelbedrae te skenk, of selfs dat gedeeltelike finansiering oorweeg kan word, en dat enige goedgesinde buite-instansie ook as borge genader kan word.

Die huidige ramings is dat die restourasieprojek minstens R5 000 000-00 sal kos, en le daar dus 'n groot taak voor.

Oud-Sonoppers word versoek om die Webwerf en die Bostelegraaf dop te hou vir verdere nuus oor die Restourasieprojek, en om almal betrokke te raak en bydraes te lewer om ons geliefde koshuis tot sy volle glorie en nog beter te te laat skitter tydens die honderdjarige Fees in 2016!

As u op enige wyse betrokke wil raak soos om 'n skenking te maak, 'n debietorder te teken, of u dienste beskikbaar wil stel, of u siening wil deurgee skakel asb die Koshuishoof Tonie Viljoen by toniev@sonop.org.za of by telefoonnommers 012 460 7830 / 084 450 1473.